PASIUNEA ROMANȚEI


Lirica melodiei,
Muzicalitatea cuvintelor,
Sărutul rimei,
Tandrețea poeziei,
Dorul nostalgiei,
Ecstazul dorului,
Pasiunea romanței…
Mă poartă
Într-un vals amețitor
Să zbor…
Dincolo de nori,
Până la Tine!
Este scris în stele,
În Cartea Ta,
Și chiar în inima mea
Că iubirea Ta
Pentru persoana mea
Nu va înceta…
De aceea, recunoscător,
Îți ofer cu dor
În return iubirea mea!

GOLGOTA


 Un Tată,
Un Fiu,
O cruce,
O jertfă,
O rugăciune…

 Un păcătos,
Pocăință,
Credință,
Și altă
rugăciune…

 Iubire galantă,
Iertarea primită,
Asigurarea dată,
Mântuirea câștigată!

SUNT CERȘETOR DUPĂ LUMINĂ


Sunt cerşetor după lumină
Din Mâna bună a Celui Sfânt
Şi pâinea vieţii fără tină
Primesc flămând şi muribund!

 Sunt cerşetor după iubire,
După iertare, după har,
Mâna-I străpunsă – mântuire,
Mi-a dat pe cruce, la calvar!

 Bolnav de dragoste, iubire,
Şi eu la rândul meu iubesc!
Sunt însetat de fericire,
De Mirele meu scump, ceresc!

Femeia care plânge


Femeia care plânge

De ziua Mamei, dedic această predică mamei mele, soţiei mele, fiicei mele, surorilor din Biserica Harul şi tuturor femeilor din lume: să-L iubească pe Domnul Isus!

Botez Nou Testamental


Botez la Biserica Creştină Harul, aria Seattle, WA.

O familie scumpă, răscumpărată cu sângele scump al Domnului Isus,

îl urmează pe Domnul în apa botezului, făcând legământ:

familia Covaci: soţ, soţie şi doi băieţi!

Lăudat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc care ne iubeşte!
Binecuvântările Lui nu au ajuns la capăt,
Îndurările Lui nu s-au sfârşit!
Bunătatea Lui se înnoieşte în fiecare zi faţă de noi!
Primim daruri cereşti şi har peste har!
El este credincios şi mântuieşte şi astăzi suflete din păcat!

“O, Doamne, Te rugăm, mântuieşte pe fraţii noştri Români din Seattle şi în lucrarea aceasta foloseşte-Te şi de noi!  Slăvit să fie Numele Tău! Amin”

4 Evanghelii


În Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv, Noul Testament, avem 4 evanghelii care ni-L zugrăvesc pe Domnul Isus Christos în 4 imagini:
Evanghelia după Matei ca Împărat — El a venit ca să ofere Împărăţia lui Dumnezeu.
Evanghelia după Marcu ca Rob, Slujitor — El a venit să facă numai voia Tatălui, să execute planul Lui.
Evanghelia după Luca ca Fiul Omului — deşi titlu Mesianic, expresia arată umanitatea Domnului Isus – 100% Om.
Evanghelia după Ioan ca Fiul lui Dumnezeu — expresia arată divinitatea Domnului Isus – 100% Dumnezeu.

De asemenea pe paginile Noului Testament găsim iarăşi 4 evanghelii:
Evanghelia Împărăţiei
Evanghelia Harului
Evanghelia Veşnică
“O altă evanghelie!”

Evanghelia Împărăţiei vesteşte că Dumnezeu va întemeia Împărăţia Lui pe pământ, peste care va domni Domnul Isus (Psalmul profetic 2).
Această evanghelie a fost vestită de Ioan Botezătorul, Domnul Isus şi ucenicii Lui (Mat. 3:2; 4:17).
După ce le-a oferit Împărăţia, Domnul Isus a fost respins, de Izrael, cu toate acestea El va veni din nou şi-şi va instaura Împărăţia pe pământ!

Evanghelia Harului (F.A.20:24) aduce la cunoştinţă că Dumnezeu iubeşte pe păcătoşi şi a dat pe Fiul Său să moară pe cruce pentru ei, pentru
mântuirea lor (In.3:16).  Oricine crede în Domnul Isus este iertat, salvat! (F.A.16:31).
Această evanghelie se mai numeşte şi Evanghelia lui Dumnezeu pentrucă îşi are originea în El (Rom.1:1).
Ea este evanghelia Harului pentrucă Harul alcătuieşte cuprinsul ei!
Se mai numeşte şi evanghelia Slavei (1Tim.1:11) pentrucă duce pe mulţi fii la slvă (Evrei 2:10).
Ea este şi evanghelia Păcii pentrucă aduce pace sufletului (Rom.5:1).
Apostolul Pavel are un alt termen pentru evanghelia harului şi anume “evanghelia mea” (Rom.16:25, F.A.26:16-18).
Evanghelia harului proclamă că Dumnezeu, acum, îşi formează un popor dintre Evrei şi Neamuri – Neamurile sunt împreună cu Evreii moştenitoare
ale aceluiaşi har, în Christos.

Evanghelia veşnică va fi vestită de un înger pe bolta cerului în timpul Necazului cel mare (Apoc.14:6-7).
Astăzi evanghelia este vestită de cei ce o cred şi trăiesc puterea ei.  Cei ne.născuţi din nou vestesc orice, numai  evanghelia n-o vestesc!
Va veni însă, vremea când uşa harului se va închide pentru cei ce nu au crezut evanghelia.  Atunci evanghelia veşnică va fi vestită de un înger,
pentrucă martorii lui Dumnezeu sunt ucişi.  Ea cere să i se dea slavă Creatorului şi vesteşte judecata.

“O altă evanghelie” (Gal.1:6-9).  Aceasta a fost în toate timpurile nu numai pe vreamea lui Pavel.  Ea este evanghelia “faptelor bune”,
că adică prin fapte şi eforturi omeneşti se obţine mântuirea.  Această evanghelie a faptelor este blestemată de apostolul Pavel – anatema.
Este scris “Cine nu crede va fi osândit!”  Prin ea nimeni nu poate fi mântuit!
Mântuirea este în exclusivitate în Domnul Isus Christos, prin credinţa în El.

Ioan 3:16


Cel mai mare îndrăgostit
E Dumnezeu care ne-a iubit!
Cea mai mare iubită
Este lumea nemântuită!
Pasiunea cea mai mare,
Dragostea fără hotare!
Cel mai mare act:
Dumnezeu a dat!
Cel mai mare dar –
Fiul, adus jertfă pe altar!
Cea mai mare simplitate,
Să te-ncrezi în El în toate!
Cea mai mare oportunitate:
Oricine crede, scapă de moarte!
Cea mai mare atracţie,
,,În El’’ – continuă fascinaţie!
Cea mai mare făgăduinţă,
Viaţa veşnică prin credinţă!
Cea mai mare salvare:
Să fii eliberat din închisoare!
Cea mai mare pedepsire
E să refuzi această mare mântuire!
Cel mai mare păcătos
Poate fi salvat prin Isus Christos!

%d bloggers like this: